Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne prevádzkovateľovi tieto údaje dobrovoľne.

Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb týchto webových stránok. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie správania sa užívateľov na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu, nie menovite.

Užívatelia webových stránok poskytovateľa použitím týchto webových stránok berú na vedomie a súhlasia s tým, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie informácií / údajov  nie je možné kontrolovať a prevádzkovateľ webových stránok za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia webových stránok poskytovateľa použitím týchto webových stránok  berú na vedomie, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Na žiadosť užívateľa podnikne prevádzkovateľ webových stránok všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Tieto podmienky sú platné od 01.01.2016